Privacy Policy

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 juli 2018.

Over Bies Consultancy

Bies Consultancy is een advies- en bemiddelingsbureau in de zorg met als doelgroep particulieren. De dienstverlening bestaat uit:

 • hulp bij het aanvragen van het zorgbudget;
 • de verantwoording van het gebruik van het zorgbudget;
 • advies zorg inkoop;
 • ondersteuning cliēnten bij gebruik zorg in natura;
 • bemiddeling opstart tussenopvang.

Een meer uitgebreide omschrijving van onze dienstverlening treft u aan op https://www.biesconsultancy.nl/.

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Bies Consultancy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Door gebruik te maken van of mee te werken aan onze dienstverlening accepteert u dit privacybeleid en geeft u Bies Consultancy toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor haar dienstverlening.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bies Consultancy houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Welke gegevens verzamelen we en voor welk doel?

Bies Consultancy verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via email of mondeling. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden (bijvoorbeeld de SVB of de zorginstelling) in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Bies Consultancy verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
 • Verslagen van zorginstellingen met bijvoorbeeld medische gegevens

Doeleinden

Bies Consultancy verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het vertegenwoordigen van de cliënt en het bieden van begeleiding op maat;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals facturatie.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan de vertegenwoordiging van u. Dit doen we op basis van een schriftelijke machtiging van ons als uw vertegenwoordiger.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Bies Consultancy hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De verbetering van haar diensten.

Toestemming

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan zal dat afzonderlijk worden gevraagd en schriftelijk worden vastgelegd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Uw dossier

Uw gegevens worden (tijdelijk) opgeslagen op de harde schijf van de laptop, die beveiligd is met een gebruikersnaam/wachtwoord. Bestanden worden frequent verplaatst van de harde schijf van de laptop naar de cloud (OneDrive). De bestanden in OneDrive worden door Bies Consultancy met niemand gedeeld.

Uw fysieke dossier is alleen toegankelijk voor Bies Consultancy en ligt in een afgesloten kast in een afgesloten kantoor, dat alleen toegankelijk is voor Bies Consultancy.

Bies Consultancy draagt zorg voor adequate veiligheidsprocedures, teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bies Consultancy spant zich ervoor in onnodige verzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Slechts indien u Bies Consultancy daarvoor toestemming geeft, zal worden overgegaan tot het delen van uw persoonsgegevens met derden.

U heeft het recht om verstrekking van uw rapportage aan derden te blokkeren. Blokkeren is niet mogelijk, indien er sprake is van een wettelijke regeling, waaruit blijkt dat de rapportage toch verstrekt dient te worden. In dit geval wordt u door Bies Consultancy in de gelegenheid gesteld om eventuele bezwaren tegen uw rapportage op te stellen. Uw bezwaren zullen gelijktijdig worden verstuurd met uw rapportage.

Bewaartermijn dossier

Na beëindiging van de werkzaamheden vernietigt Bies Consultancy uw dossier. U heeft dan dus ook niet langer het recht op inzage en/of afgifte van uw dossier, aangezien het dossier niet langer bestaat.

Geheimhouding

Bies Consultancy en door haar ingehuurde externe medewerkers zijn te allen tijde gehouden tot geheimhouding van alle kennis die voortkomt uit de werkzaamheden, mits dit gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Onder de geheimhouding valt ook het professionele oordeel over u. Deze geheimhouding blijft ook na het beëindigen van de werkzaamheden bestaan.

Cookies

Voor haar website maakt Bies Consultancy geen gebruik van cookies.

Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

Het is mogelijk om de door Bies Consultancy verzamelde persoonsgegevens van uzelf in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Bies Consultancy zal u inzage in en/of een afschrift van uw dossier geven, wanneer u hier om verzoekt. Daarnaast zal Bies Consultancy de gegevens in uw dossier corrigeren, indien u kunt aantonen dat deze: a) onjuist zijn, b) onvolledig zijn of c) niet ter zake doen voor de doelstelling van het dossier. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient tot vernietiging van uw dossier, dan is Bies Consultancy verplicht om tot daadwerkelijke vernietiging hiervan over te gaan. Voordat Bies Consultancy overgaat tot bovenstaande handelingen, dient u eerst contact op te nemen met Bies Consultancy.

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bies Consultancy, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan is het ook mogelijk om gebruik te maken van de klachtenregeling van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een PGB. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als Bies Consultancy zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit door contact op te nemen met:

Sherida de Bies
Essebaan 19A, kantoor 3.03
2908 LJ Capelle aan den IJssel
06-11 21 40 41
info@biesconsultancy.nl